Now Reading
P. Shri Vajrasen V. M.

P. Shri Vajrasen V. M.

અમને પ્રથમ અંક મળ્યો. સાચ્ચે જ ખૂબ ગમ્યો. યોગી કક્ષાએ પહોંચેલા અને યોગીકક્ષાના સાધક એવા વિવિધ ભગવંતોના લેખો વાંચ્યા. ખરેખર બહુ જ સારૂું-સમયને અનુરૂપ કાર્ય પ્રારંભ્યું છે.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top
error: