વિભાવ

Share This

જે આત્મનો મૂળભૂત સ્વભાવ નથી પરંતુ કર્મોદય નિમિત્તે જીવમાં ઉત્પન્ન થાય છે એવા રાગદ્વેષ મોહ વિ…

« Back to Dictionary Index
Scroll To Top
error: