સમ્યગ્દર્શન
નિશ્ચય નય
વ્યવહાર નય
બાહ્ય
અભ્યંતર
વિરાધના
આરાધના
સાધના