આલંબન
પરમાણુ
વિકલ્પ
ચારિત્ર
જ્ઞાન
દર્શન
ઉદાસીન ભાવ
ઉપેક્ષા
ગુણસ્થાનક
સ્વાનુભૂતિ