Dates:
26-27-28-29 Jan 2023

Venue:
Manilaxmi Jain Tirth
NH 8, Near Big Canal, Manej, Gujarat 388150

Vachanadata:
P.P. PANYAS SHRI LABDHIVALLABH VIJAYJI M.S.
P.P. MUNI SHRI YASHRATNA VIJAYJI M.S.

Registration Form:

Sorry, registration for maun sadhana shibir has closed.