પરિણતિ
પરવશતા
વીતરાગતા
વૈરાગ્ય
પરાર્થ
પરાકાષ્ઠા
નાશવંત/અનિત્ય
શાશ્વત/નિત્ય
તારક તત્વ
મારક તત્વ