ઉપાધિ

Share This

(સમીપતાના કારણે) જેમાં સ્વરૂપનો આભાસ થાય અથવા જેનો સ્વરૂપમાં આભાસ થાય તે પદાર્થ (જેમ સ્ફટિકમાં લાલ રંગ).

« Back to Dictionary Index
Scroll To Top
error: